Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porozumienie w sprawie podwyżek na UJ

Porozumienie w sprawie podwyżek na UJ

Porozumienia zawarte w dniach 6 i 8 marca 2024

Uniwersytet Jagielloński

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 6 marca 2024 zawarte zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i działającymi na jego terenie związkami zawodowymi - NSZZ „Solidarność” UJ, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego UJ oraz KM OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ, w sprawie zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych Pracowniczek i Pracowników naszej Uczelni.

Zwiększeniem wynagrodzeń zostaną objęci Pracowniczki i Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 stycznia 2024 r., których wynagrodzenia są finansowane ze źródeł innych niż projekty oraz Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ.

 Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych będzie miało charakter kwotowy, a kwota zwiększenia dla pełnego etatu została ustalona na podstawie uśrednionego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku pracy lub w danej grupie pracowniczej.

 Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad wzrostu wynagrodzeń zawiera treść porozumienia opublikowana na stronie: Porozumienie w sprawie zwiększenia  wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego zawarte w dniu 6 marca 2024 roku

 Przelew zwiększonych wynagrodzeń na konta Pracowniczek i Pracowników nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Collegium Medicum - Uniwersytet Jagielloński

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 8 marca 2024 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, reprezentowanym przez Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego,

a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w UJ CM, tj. Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” UJ CM, SU i UKS, Związkiem Zawodowym Pracowników UJ CM i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych oraz Komisją Międzyzakładową OZZ "Inicjatywa Pracownicza" przy Uniwersytecie Jagiellońskim,

w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zawartego POROZUMIENIA.