Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Walne zebranie Komisji w środę 7 lutego 2023 (online)

Walne zebranie Komisji w środę 7 lutego 2023 (online)

Poznaj cele i zasady naszego działania.

Drogie i Drodzy,
zapraszamy na walne zebranie naszej Komisji, które odbędzie się online 7 lutego (środa) o godz. 18.00. 
 
Podczas zebrania podsumujemy naszą działalność w minionym roku, porozmawiamy o planach na bieżący rok, zaproponujemy także przyjęcie dokumentu dotyczącego wizji i misji naszej organizacji związkowej.
Planujemy również zorganizowanie wyborów uzupełniających do Prezydium Komisji, w związku z tym prosimy Was o zastanowienie się nad możliwością kandydowania w wyborach - serdecznie do tego zachęcamy! 
Liczymy na Waszą obecność! Serdecznie pozdrawiamy,
Wasze Prezydium

Cele i zasady działania Komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ

Dokument przyjęty w głosowaniu Nadzwyczajnego Spotkania Ogólnego Komisji w dn. 07.02.2024

I. Jakie są nasze główne cele?

Jesteśmy związkiem zawodowym, dlatego najważniejsze są dla nas prawa pracownicze. Walczymy o godne wynagrodzenia za pracę (w tym składniki pozapłacowe) oraz bezpieczne i sprawiedliwe warunki pracy. Nasze działania nie mają na celu wykonywania zadań należących do pracodawcy, ale skuteczne wywieranie wpływu na pracodawcę, aby w naszym miejscu pracy respektowane były prawa osób pracujących i zasady równości. Nie oceniamy, nie ewaluujemy, nie nadzorujemy i nie kontrolujemy pracy pracowników i pracownic. Te zadania zostawiamy naszym przełożonym.

Innymi słowy, naszym głównym celem jest stworzenie miejsca pracy, w którym wszystkie osoby pracujące

 • mają godziwe płace,
 • są doceniane,
 • są bezpieczne,
 • są solidarne,
 • są sprawiedliwie traktowane,
 • wspólnie zarządzają miejscem pracy.

Ramy działalności naszej Komisji wyznaczają statut i deklaracja ideowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza (dostępne na stronie internetowej https://www.ozzip.pl/inicjatywa-pracownicza), a także inne dokumenty i wytyczne OZZIP, przyjęte zgodnie z zasadami obowiązującymi w statucie OZZIP.

II. W jaki sposób działamy?

 1. Wspólnie reprezentujemy interesy naszych osób członkowskich. Kierujemy się zasadami solidarności pracowniczej, równością praw, demokracji i związanego z nią współzarządzania miejscem pracy.
 2. Inicjatywa Pracownicza jest związkiem oddolnym. Na rzecz realizacji naszych celów działają  wszyscy członkowie i wszystkie członkinie naszej Komisji, którzy co do zasady nie pobierają wynagrodzenia za swoje działania.
 3. Przynależność związkowa nie jest jawna. Oznacza to, że pracodawca nie ma dostępu do listy członków i członkiń Komisji. Wiedzę o przynależności danej osoby do Komisji pracodawca może posiąść, kiedy jego indywidualna sytuacja jest przedmiotem sprawy, w której reprezentuje go/ją związek zawodowy. Ujawnianie przynależności związkowej innych członków i członkiń oraz działań Komisji przełożonym oraz innym osobom spoza Komisji, jest działaniem niesolidarnym i niekoleżeńskim. Członkowie i członkinie Komisji zobowiązują się więc do traktowania dyskusji na liście mailingowej Komisji jako poufnych.
 1. W komunikacji wewnętrznej pomiędzy członkami i członkiniami Komisji kierujemy się wzajemnym szacunkiem i równo traktujemy wszystkie grupy pracownicze na UJ, niezależnie od ich kwalifikacji, wykształcenia, wykonywanych obowiązków, wieku, pochodzenia, koloru skóry, religii, bezwyznaniowości, przynależności etnicznej, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, itp.
 1. Każdy członek i członkini ma prawo wstąpienia do wybranej przez siebie grupy roboczej. Zakres działań grup jest dopasowywany do potrzeb naszych członków i członkiń (jest to na przykład kwestia podwyżek, równego traktowania, bezpieczeństwa w pracy online, itd.), a zadania w ich ramach do chęci i możliwości zaangażowania. To osoby członkowskie wyznaczają kierunek działań, ustalają częstotliwość spotkań, ustalają swoje priorytety, wybierają osobę koordynującą pracę danej grupy roboczej. Aby uniknąć powielania tych samych działań, informacje o zakresie i przebiegu prac danej grupy powinny być przekazywane przez osobę koordynującą do Prezydium, które jest odpowiedzialne za koordynowanie działań całej Komisji.

Działanie danej grupy roboczej może być też zawieszone, jeśli jej działania nie odpowiadają aktualnym potrzebom Komisji. Decyzja o zawieszeniu działań grupy roboczej powinna zostać podjęta na podstawie konsensusu lub głosowania przez członków i członkinie tej grupy; w wyjątkowych przypadkach (np. braku zaangażowania osób działających w danej grupie) decyzję może podjąć Prezydium lub osoba koordynująca prace tej grupy.

W dniu przyjęcia niniejszego dokumentu, w ramach naszej Komisji istnieją następujące grupy robocze:

 • Grupa ds. Równego Traktowania
 • Grupa ds. Podwyżek
 • Grupa ds. Pracy Administracyjnej
 • Grupa ds. Pracy Naukowej i Dydaktycznej
 • Grupa ds. Bezpieczeństwa Online
 • Grupa ds. Bezpiecznych Warunków Pracy
 • Grupa ds. Komunikacji.
 •  
 • 6. Poza grupami roboczymi, w Komisji mogą powstawać grupy doraźne, tj. odpowiedzialne za wykonanie konkretnych, pojedynczych zadań (np. przygotowanie pisma, zorganizowanie warsztatów, inne - w zależności od potrzeb). Grupy doraźne są organizowane i koordynowane przez Prezydium, również na wniosek grupy osób członkowskich. 

7. Spośród członków i członkiń drogą głosowania wybierane jest Prezydium, które działa kolektywnie i na zasadzie wolontariatu (bez etatów i wynagrodzeń). Członkowie i członkinie Prezydium wspólnie ustalają podział obowiązków. Zgodnie ze statutem OZZIP, wybory do Prezydium odbywają się co dwa lata. Działania Prezydium są nadzorowane przez Komisję Rewizyjną oraz Zebranie Ogólne Komisji Zakładowej. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji członków, członkiń i składek członkowskich;
 • kontakty z Centralą OZZIP, współpraca z innymi komisjami i związkami zawodowymi;
 • reprezentowanie Komisji, członków i członkiń w kontaktach z pracodawcą, zgodnie z możliwościami, obowiązującym prawem i regulacjami; delegowanie członków i członkiń, za ich zgodą, do ww. reprezentowania;
 • dbałość o zgodność działań Komisji (w tym grup roboczych i grup doraźnych) z deklaracją ideową, statutem i innymi dokumentami OZZIP (https://www.ozzip.pl/);
 • koordynowanie działań Komisji, grup roboczych i grup doraźnych;
 • mobilizowanie i aktywizowanie członków i członkiń Komisji;
 • organizowanie cyklicznych i nadzwyczajnych spotkań Komisji;
 • zarządzenie finansami Komisji, w szczególności zaś dbałość o wydawanie środków zgodnie z zadami działania OZZIP oraz Komisji przy UJ.

III. Kogo reprezentujemy?

 1. Wspieramy zrzeszone w naszej Komisji osoby pracujące w UJ: zarówno na umowach o pracę, umowach cywilno-prawnych, jak i osoby uczestniczące w studiach doktoranckich. Wspieramy osoby we wszystkich działach UJ, technicznych, obsługi, administracji, naukowych i dydaktycznych. Innymi słowy, zrzeszamy osoby, które łączą wspólne interesy pracownicze.  Występujemy w imieniu członków i członkiń, których prawa nie są respektowane (poprzez narzucanie obowiązków nie wynikających z umowy o pracę, zakłócanie prawa do wypoczynku, brak bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) lub w inny sposób naruszane.
 1. My, pracownicy i pracownice, w zmaganiach z codziennością, często zapominamy, że jesteśmy współpracownikami. Tymczasem, pomimo różnic, łączą nas przecież większe sprawy: walka o godną płacę, prawo do odpoczynku, równego traktowania - to tylko niektóre z nich. Jesteśmy przekonani, że te interesy możemy osiągnąć tylko wtedy, kiedy będziemy działać wspólnie. Solidarność naszą siłą!
 1. W przypadku konfliktu interesów osób należących do naszej Komisji, nadrzędną zasadą, którą kierujemy się jako związek zawodowy, jest obrona praw pracowników i pracownic (patrz cz. I niniejszego dokumentu). Co za tym idzie, nie oceniamy, nie ewaluujemy, nie nadzorujemy i nie kontrolujemy pracy pracowników i pracownic, a także nie wspieramy działań o takim charakterze. Można założyć, że co do zasady będziemy więc reprezentować osoby, które są usytuowane “niżej” w hierarchii władzy, chyba, że osoby te będą dopuszczać się mobbingu i dyskryminacji. Decyzja o tym, kogo reprezentować w danym konflikcie powinna być podjęta w sposób sprawiedliwy, transparentny i zgodnie z zasadami, którymi kieruje się nasza organizacja.   
 1. Część naszych członków i członkiń pełni podwójną funkcję: pracownika/pracowniczki oraz osoby nadzorującej pracę innych. Są to np. kierowniczki grantów, będące przełożonymi postdoków i osób uczestniczących w studiach doktoranckich. W tej sytuacji przyjmujemy zasadę zapisaną w pkt. 3., cz. III.
 1. Osoby, które w trakcie pracy w UJ i przynależności do naszej Komisji będą wykonywały funkcje kierownicze (tj. związane z nadzorowaniem pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem) powinny zobowiązać się do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów. Zgłoszenia potencjalnych konfliktów interesów przyjmuje Prezydium. Zastosowanie będzie miał pkt. 3, cz. III.
 1. Osoby studiujące na studiach licencjackich i magisterskich mogą zapisać się do Koła Młodych IP lub innych komisji, zgodnych z pracą, którą wykonują. Z uwagi na różną pozycję w strukturze uczelni oraz brak wspólnego stosunku pracy, do naszej Komisji nie przyjmujemy osób studiujących na studiach I i II stopnia. Możemy jednak działać zarówno na rzecz interesów tych osób, jak i wspólnych interesów (dotyczących np. warunków nauczania, dostępu do szkolnictwa wyższego, sytuacji mieszkaniowej, itd.). 
 1. Działamy na rzecz polepszenia sytuacji wszystkich pracowników i pracownic, priorytetowo traktując osoby mniej uprzywilejowane.